Trakų suaugusiųjų mokymo centras – vienintelė mokykla Trakų rajone, kurioje suaugęs žmogus gali įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Į mokyklą priimami asmenys sulaukę aštuoniolikos metų (tačiau yra sudarytos sąlygos mokytis ir 16-17 metų mokiniams, jeigu dėl tam tikrų priežasčių negali tęsti mokslo bendrojo lavinimo mokykloje).

 •  Trakų suaugusiųjų mokymo centras yra Trakų rajono savivaldybei pavaldi švietimo įstaiga, turinti juridinio asmens teises (kodas 303085806).
 •  Mokyklos įsteigimo data- 2013 birželio mėn. 17 d.
 •  Steigėjas - Trakų rajono savivaldybės taryba.
 •  Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 •  Mokyklos tipas ir paskirtis – vidurinės mokyklos tipo suaugusiųjų vidurinė mokykla, skirta mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 •  Adresas: Birutės g. 42, LT-21114, Trakai

   MOKYKLOS MISIJA
Teikti kokybiškas švietimo paslaugas suaugusiems, tenkinti ugdymo(si), mokymo(si) visą gyvenimą poreikius.
   MOKYKLOS VIZIJA
Moderni įstaiga, atvira pokyčiams ir visuomenei, tenkinanti suaugusiųjų mokymo(si) poreikius, ugdanti kritiškai mąstantį žmogų, sugebantį adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje bei padedanti atsiskleisti jo žmogiškosioms savybėms.
MŪSŲ VERTYBĖS
Siekdama įgyvendinti savo misiją Trakų suaugusiųjų mokymo centras ir kiekvienas jos darbuotojas savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 •   Orientacija į mokinio poreikius.
 •   Profesionalumas.
 •   Veikimas kartu
 •   Atsakomybė.
 •   Tolerancija.
 •   Pagarba

  PRIORITETINES KRYPTYS

 •   Mokyklos veiklos ir ugdymo kokybės tobulinimas
 •   Modernios, patrauklios, ugdymo turinio reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas