KONKURSAS
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SPECIALISTO
PAREIGOMS UŽIMTI

 

  Konkursą skelbia Trakų suaugusiųjų mokymo centras, adresas – Birutės 42, Trakai,LT 21001. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303085806.

  Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. mokykloje. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

Dokumentų priėmimo pradžia 2015 m. rugsėjo 14 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo 27 d.

  Konkurso data:2015-09-28, 12.00 val. Konkurse kviečiami dalyvauti visi, atitinkantys reikalavimus ir pageidaujantys užimti šias pareigas. Konkurso nugalėtojas bus informuojamas asmeniškai.

Informacija (.pdf)


 

ATRANKA
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

   Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.

    Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymu, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus. Koordinuoti nuotolinį mokymą.

Informacija teikiama telefonu: 8-528-51619.

Pokalbiai su kandidatais vyks 2015 m. rugsėjo 7 d. Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus kabinete.

 

Informacija (.pdf)

 Vieta užimta


 

KONKURSAS
DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

   Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d. įsakymu    Nr. P2-563 paskelbtas konkursas Trakų suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
   Atranka į Trakų suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigas vyks 2015 m. liepos 8 d.       
   Pagrindinis skelbimas (jame nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, kur ir iki kada turi būti pateikti dokumentai, ir kita informacija) patalpintas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu:
http://www.trakai.lt/index.php?2122730489.

Telefonai pasiteirauti: (8 528) 58 309, (8 528) 58 314.

 Vieta užimta


 

KONKURSAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2014 m. rugsėjo 23 d.

Informacija (.pdf)

Prašymas (.doc)

Anketa (.doc)

Vieta užimta

 


KONKURSAS
 VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

 

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2014 m. rugsėjo 23 d.

Informacija (.pdf)

Prašymas (.doc)

Anketa (.doc)

Vieta užimta