FORMALUSIS MOKYMAS

 

Trakų suaugusiųjų mokymo centre vykdomos šios formaliojo švietimo programos:

- suaugusiųjų pagrindinio ugdymo;

- suaugusiųjų vidurinio ugdymo.

Mokykloje mokomasi grupine neakivaizdine ir grupine nuotoline mokymosi formomis.

Mokymo kalba lietuvių, bei tautinės mažumos kalbomis lenkų bei rusų.

Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas

Mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, ir asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, bet pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1049.

Suaugusieji pagrindinį išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi grupinio neakivaizdinio mokymosi forma.

Mokiniai mokosi pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – etiką arba tikybą.

Mokiniai tęsia užsienio kalbų mokymąsi, kurį pradėjo žemesnėse klasėse. Iki pagrindinio ugdymo programos baigimo jis nekeičiamas.

Socialinė veikla suaugusiųjų klasių mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, nėra privaloma.

18 metų ir vyresni suaugusiųjų klasių mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programas, gali nesimokyti menų dalykų ir kūno kultūros. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros ar menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

Suaugusieji vidurinį išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi grupine neakivaizdine, grupine nuotoline ir savarankiška mokymosi formomis.

Vidurinis ugdymas 11-12 mokyklos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1392.

Mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, ir asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, bet pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių pagal Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1049.

18 metų ir vyresnis suaugusiųjų klasių mokinys gali nesirinkti kūno kultūros.

11-oje mokyklos klasėje mokiniai renkasi vieną dalyką iš menų, technologijų.

Mokiniai 11-oje klasėje privalomąją užsienio kalbą renkasi laisvai.

Suaugusiųjų klasių mokiniai dalį vidurinio ugdymo programos mokosi savarankiškai.

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo dalykų programos bendrojo ir išplėstinio kursų apimtys valandomis prilyginamos dalykų vidurinio ugdymo programų bendrojo ir išplėstinio kursų apimtims pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą.

Suaugusiųjų klasių mokinių profesinis konsultavimas vykdomas iš šioms veikloms skirtų mokinio krepšelio lėšų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas.

Vyresni kaip 18 metų asmenys, baigę pritaikytą pagrindinio ugdymo programą ir pateikę pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą bei pažymą apie pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės bendrojo lavinimo dalyko(-ų) programos(-ų) pritaikymą ir mokymosi pasiekimus, priimami mokytis pagal pritaikytą vidurinio ugdymo programą.

Neakivaizdinis mokymas

Neakivaizdinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl 2013–2014 ir 2014–2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" dokumente išdėstytomis nuostatomis.

Neakivaizdiniu būdu besimokantys mokiniai reguliariai, kartą per savaitę, renkasi į mokyklos organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pagal patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį.

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl 2013–2014 ir 2014–2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" dokumente išdėstytomis nuostatomis.

Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai savarankiškai, jiems patogiu metu, atlieka užduotis  virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE, dalyvauja pamokose pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį ar pagal poreikį bei galimybes atvyksta į konsultacijas trečiadieniais.