TSMC kviec mok

Juridinio asmens kodas 303085806. 

Adresas: Birutės g. 42, LT-21114, Trakai.

Centro įsteigimo data – 2013 m.  birželio mėn. 17 d.

Steigėjas - Trakų rajono savivaldybės taryba.

Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Centro pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

Kitos paskirtys:

pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai),

gimnazijos tipo nuotolinio mokymo gimnazija. 


 

TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS – vienintelė įstaiga Trakų rajone, kurioje suaugęs žmogus gali įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Į centrą taip pat priimami:

 • dirbantys 16-17 metų jaunuoliai,
 • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose,
 • nepilnamečiai, auginantys savo vaikus,
 • mokiniai, nepritapę kitose mokyklose, stokojantys mokymosi motyvacijos, turintys psichologinių ir kitų problemų mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą,
 • moksleiviai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, įgiję pagrindinį išsilavinimą pagal individualizuotą ugdymo programą.

CENTRO VIZIJA – įstaiga, teikianti kokybišką ir įvairiapusį išsilavinimą įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams, demokratiška, dinamiška, tolerantiška, gebanti darniai gyventi bendruomenė, ugdanti dorą, išsilavinusį mokinį, nebijantį pokyčių, gebantį, įveikti sunkumus bei įgyvendinti profesinius lūkesčius.

CENTRO MISIJA -  Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, ikiprofesinį ugdymą, neformalųjį švietimą suaugusiems ir jaunimui.

CENTRO VERTYBĖS

 • Orientacija į mokinio poreikius,
 • Prisitaikymas prie kintančios aplinkos,
 • Bendradarbiavimas ir įsipareigojimas bei atsakomybė už savo veiklą,
 • Darni bendruomenė,
 • Socialinė partnerystė.

CENTRO PRIORITETAI

 • Ugdymo(si) kokybė, orientavimasis į kiekvieno mokinio poreikius, lyderystė ir vadyba.
 • Profesionalios pedagogų komandos, grindžiančios savo veiklą bendradarbiavimu, patirties sklaida, nuostata mokytis visą gyvenimą, telkimas.
 • Modernios, saugios, patrauklios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.