TSMC kviec mok

Nuotolinio mokymo patirties sėmėmės Šiaulių
Simono Daukanto gimnazijoje

    Šiuolaikinė mokykla neįsivaizduojama be informacinių technologijų. Jų naudojimas ugdymo srityje įgauna vis naujas formas ir būdus. Viena iš naujų mokymo/si formų yra nuotolinis mokymas.
    Šių metų gruodžio 12 d. Trakų suaugusiųjų mokyklos atstovai: laikinai einanti direktorės pareigas Daiva Gribauskienė, Grendavės konsultacinio punkto vedėja Vida Jarašienė, matematikos mokytojas Saulius Raščiauskas bei informacinių technologijų specialistas Rolandas Baranauskas dalyvavo respublikinėje mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Nuotolinio mokymo mokyklose patirtis ir plėtros galimybės“, kurią organizavo Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bei Šiaulių Simono Daukanto gimnazija.
    Konferencijoje buvo pasidalinta patirtimi ir idėjomis apie nuotolinio mokymo organizavimą, aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp mokyklų, kurios organizuoja nuotolinį mokymą. Dalyviai galėjo aptarti daugeliui mokyklų problemines sritis - nuotolinio mokymo administravimą, grįžtamojo ryšio (konsultavimo ir atsiskaitymo) patirtį virtualioje aplinkoje, besimokančiųjų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus,  mokymosi vertinimo bei įsivertinimo sistemų taikymo patirtį.

Mes mokomės bendraudami

   Dalinimasis gerąja patirtimi – neįkainojamas tobulėjimas visose srityse. Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo ir Trakų suaugusiųjų mokyklų vadovai bei mokytojai nusprendė surengti bendrą seminarą „Suaugusiųjų mokymas Moodle aplinkoje“, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, išklausyti patirčių, pasiūlymų ir ieškoti bendrų sprendimo būdų. Seminaro organizatorės - Rasa Raižienė, Trakų suaugusiųjų mokyklos  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė ir Liucija Vinevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Susitikimo tikslas - formuoti reflektuojančią ir tobulėjančią profesionalią pedagogų bendruomenę, siekiančią efektyvinti, tobulinti ir stiprinti suaugusiųjų mokymą(si) Moodle aplinkoje. Seminaras – susitikimas įvyko Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje gruodžio 11 dieną. Pranešimus skaitė abiejų mokyklų mokytojai: Trakų suaugusiųjų mokyklos -Vida Jarašienė, Aldona Baranauskienė, Vaiva Urbelionienė ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos - Lina Šedbaraitė, Orinta Miškinytė,  Loreta Jankauskienė.

     Šiltas priėmimas, tarpusavio supratimas, nuomonių sutapimas ir nuoširdus bendravimas dalinantis gerąja patirtimi įžiebė draugystės ugnelę. Pasak Daivos Gribauskienės, dabar Trakai laukia svečių ir gal tai bus bendras seminaras.

 

Kviečiame mokytojus dalyvauti seminare

 

     Gruodžio 22 d. 9 val. vyks (nemokamas) seminaras "Gabaus vaiko „kailyje“ – suprasti, padėti, dirbti kartu... Ką turi žinoti mokytojas" .
     Tai mokymai, kuriais siekiama suteikti (galimai) su gabiaisiais dirbantiems asmenims žinių ir supratimo apie gabumų sampratą, darbo su šiais mokiniais galimybes. Bus suteikta žinių, kaip dirbti kartu su mokiniu bendradarbiaujant – mokyti ir kartu mokytis iš jo.
    Tai 18 val. (14 val. teorinė dalis ir 4 val. savarankiškas darbas) programa būtų aktuali mokytojams, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojams bei vadovams, švietimo pagalbos specialistams. Programos trukmė – 3 dienos. Numatoma 1 – 2 sav. pertrauka tarp šių dienų savarankiško darbo atlikimui.

Teorijos mokymai truks 1 dieną, bus užduoti namų darbai, kuriuos atlikę, dalyviai gaus pažymėjimus.

 
Pagarbiai
Trakų suaugusiųjų mokyklos administracija

Mūsų darbas su suaugusiais – pastebėtas ir įvertintas

      Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai kartu su Švietimo ir mokslo ministerija paskelbus  2014 metų lapkričio 17 – 23 dienomis 15- ąją suaugusiųjų savaitę ,,Gyvybės medis‘‘, Trakų savivaldybėje buvo surengtas savaitės atidarymas.

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas
su Vilniaus teritorinės darbo biržos
Trakų skyriumi

 

     Siekiant kuo efektyviau integruoti nesimokantį jaunimą į švietimo sistemą, sprendžiant jaunimo užimtumo problemas, bei skatinant darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius, atstovaujamas vedėjos Danutės Šadžiuvienės ir Trakų suaugusiųjų mokykla, atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Daivos Gribauskienės, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.
    2014 metų rugpjūčio – spalio mėnesiais Trakų suaugusiųjų mokyklos atstovai lankėsi trijuose darbo biržos organizuojamuose renginiuose, kur sisitiko su suaugusiais neturinčiais pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Dalis jų sugrąžinta į švietimo sistemą, tęsia mokslus Trakų suaugusiųjų mokykloje.

Daugiau straipsnių...